Maatwerk op het Farelcollege

Ga terug

Aanbod en ondersteuning verschillen op drie Farelscholen

Flex-uren, mavo-uren of accent-uren

Het Farelcollege wil zijn onderwijs meer laten aansluiten bij de behoefte van leerlingen, meldt het strategisch beleidsplan. Dit streven wordt op de drie Farelscholen – gehuisvest in drie afzonderlijke gebouwen – verschillend ingevuld. Want de leerlingen van Farel Lyceum, Mavo en Vmbo hebben nét iets andere kenmerken en behoeften. Een mooi voorbeeld van maatwerk.

Farel Lyceum: 3 flex-uren
 
Directeur Jeroen Hoek van het Farel Lyceum vertelt: ‘Het is niet meer van deze tijd om één lessentabel over alle leerlingen te leggen. Ouders én leerlingen vragen terecht om meer maatwerk.’
 
Talenturen
Het Lyceum heeft al talenturen voor onderbouwleerlingen op het gebied van sport en cultuur. De leerlingen kunnen zelf een bepaalde module binnen het sport- of cultuuraanbod volgen, twee uur per week gedurende zes weken. Tijdens deze uren leren leerlingen nieuwe talenten ontdekken en talenten verder te ontwikkelen.

Kleinere groepen
Jeroen: ‘In het nieuwe schooljaar pakken we het maatwerk gestructureerder aan. Dan komen er namelijk zogeheten flex-uren bij voor de leerlingen in leerjaar 1. Per week heeft elke leerling drie flex-uren, op dinsdag, woensdag en donderdag telkens één uur. Hij of zij kan kiezen aan welk vak dit uur wordt besteed. De mogelijkheden zijn de vakken waarin de leerling later examen doet: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde enzovoorts. In kleinere groepen kan er tijdens een flex-uur gewerkt worden aan het gekozen vak onder begeleiding van een van de vakdocenten. Het initiatief voor wat er aan de orde komt, ligt bij de leerling.
Gedurende de eerste zes weken van het schooljaar krijgen alle leerlingen 18 lessen om goed voorbereid het jaar in te gaan. In deze lessen worden de zeven basisgewoonten van Covey aangeleerd. Ook komen Breingeheimen aan de orde, en wordt leerlingen bijvoorbeeld geleerd hoe ze moeten plannen en hoe ze naar de eigen voortgang en resultaten kunnen kijken.’

Plusmodules
Wie geen extra tijd en hulp nodig heeft voor een bepaald vak, kan de flex-uren benutten voor iets extra’s. Het Farel Lyceum biedt daarvoor plusmodules aan, zoals Cambridge, waar opgeleid wordt voor internationaal erkende vaardigheidsdiploma’s. Verder is het voor deze leerlingen mogelijk om in het vernieuwde open leercentrum huiswerk te maken of (samen) te werken.
Een leerling op het Farel Lyceum kan door de talenturen en flex-uren ongeveer één zesde deel van zijn of haar weekrooster (5 van de 31 officiële lesuren) zelf beïnvloeden: Jeroen: ‘We willen de leerlingen leren om goed te kiezen, zodat het programma bij hen past. Met dit aanbod proberen we dicht bij hen te staan en hen goed te ondersteunen.

Farel Mavo: 1 mavo-uur

Ook de mavoleerlingen ‘gaan aan’ als ze de ruimte krijgen voor keuzes en eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces, vertelt directeur Jantine Buis Sommer van de Farel Mavo.

Mavo-uur en talenturen
Met ingang van het nieuwe schooljaar start de Farel Mavo met een wekelijks mavo-uur in leerjaar 1. Leerlingen mogen zelf kiezen aan welk basisvak ze dit uur besteden: Nederlands, Engels of wiskunde. Daarvoor moeten ze zich afvragen: welke hulpvraag heb ik? Of: waarin wil ik beter worden? Het mavo-uur kan ook benut worden om leerlingen inzicht te geven in wat ze nodig hebben om op te stromen naar de havo.
Daarnaast zijn er elke week twee lesuren op het gebied van sport, cultuur en science, zogeheten ‘talenturen’ die de leerlingen hebben nét als de lyceumleerlingen.

Anglia Engels
Een schoolvak waarin maatwerk wordt toegepast, is Engels. Omdat de Farel Mavo daarin het Anglia-programma integreert, kunnen leerlingen Engelse lessen zoveel mogelijk op hun eigen niveau volgen en afronden met een Anglia-examen in klas 3.

Versterkt mentoraat
Het team van de Farel Mavo wil meer reflectiemomenten bij leerlingen inbouwen. Jantine: ‘Dat gebeurt door het mentoraat te versterken. De mentoren zetten meer dan voorheen in op verwerving van competenties als leren plannen en leren leren. Ook zijn er gesprekken in de bovenbouw tussen Mentor, Ouder en Leerling (MOL-gesprekken), waarin de leerling zelf de regie krijgt. Jantine: ‘De implementatie is nog volop in ontwikkeling maar al wel een succes. Daarom willen we volgend schooljaar ook op kleine schaal met deze gesprekken in de onderbouw starten.’

LOF-subsidie voor wiskundeonderwijs op maat
Bijzonder op de Farel Mavo is een pilot met wiskundeonderwijs op maat. Het huidige didactische wiskundeplan wordt herschreven. Hierin zal differentiatie verankerd zijn. Leerlingen in mavo-3 worden tijdens het huidige schooljaar al op hun eigen niveau begeleid door middel van onder andere digitale formatieve toetsen. Met behulp van deze toetsing worden de leerlingen in groepen ingedeeld. Voor iedere groep is dan een apart leertraject geschreven dat het beste aansluit op de behoefte van de leerling. Het doel is voor komend schooljaar de pilot door te trekken naar de examenklassen en uiteindelijk naar de onderbouw, zodat er sprake is van een doorlopende leerlijn. Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) heeft subsidie toegekend voor deze proef.

Farel Vmbo: 2 accent-uren

Debora van Noordwijk, directeur van het Farel Vmbo, heeft sinds haar start drie jaar geleden eerst samen met het team gezorgd voor meer rust in de school.

Teamstart
Debora vertelt: ‘Het onderbouwteam is dit schooljaar begonnen met een dagelijkse teamstart, onder leiding van de teamleider. Tijdens deze teamstart worden organisatorische zaken besproken, maar ook belangrijke zaken rondom leerlingen. Aansluitend op de teamstart starten de mentoren van leerjaar 1 met de leerlingen iedere dag tijdens het eerste uur. De dag begint op deze manier voor alle eersteklassers op hetzelfde moment. Dat zorgt voor rust en voorspelbaarheid. We willen dit volgend jaar ook in leerjaar 2 doorvoeren.’

Accent-uren
Nu het leerlinggedrag is verbeterd dankzij maatwerk in de ondersteuning, kan de school werken aan maatwerk in het onderwijs. 
Leerlingen in leerjaar 1 en 2 krijgen twee zogeheten ‘accent-uren’. Ze kunnen dan niet alleen kiezen voor de kernvakken, maar ook voor activiteiten als taekwondo en kunst. Deze uren zijn klasdoorbrekend. De vragen daarbij zijn: wat heeft een leerling nodig en wil hij of zij meer begeleid worden door een docent?

Talenturen
Volgens Debora leent de bovenbouw van het vmbo zich prima voor maatwerk, dankzij de nieuwe beroepsprofielen. ‘In de onderbouw bereiden we hen hierop voor door loopbaanoriëntatie e begeleiding (LOB) en sectororiëntatie te verweven met onze talenturen. In deze uren kunnen leerlingen kiezen uit drie talenten: Horeca en dienstverlening, Vormgeving en verkoop en Sport en (multi)media. Die hangen samen met respectievelijk de sectoren Zorg & welzijn, Economie & ondernemen en Dienstverlening & producten in de bovenbouw.’

(Anja de Zeeuw)

Bron: CVOpen, mei 2019

Ga terug